آخرین خبر/ بیتی از حافظ...استاد شجریان

ای مجلسیان
سوز دل حافظ مسکین
از شمع بپرسید که در سوز و گداز است.......

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید