آخرین خبر/ بات نیستم ناراحتی از اینکه جاش نیستی
خودت بگو پای کسی که دوست نداریش وامیستی ♩♬♫
من جات نیستم اما زندگی همینه نامرده ♩♬♫
منم یه روز یکی یه جایی ول کرده واسه همین بات نیستم
ارتباطت با قلبم خیلی وقته قطعه خدایی عینه حقیقته ♩♬♫
که دوست ندارمو حسی بهت نیست چون قلبم پیشت نیست

من کسیم که باز دوباره قراره بره ♩♬♫
تو رو تنهات بذاره دست خودم نیست
تویه موده آدمی که دیگه شدم نیست ♩♬♫
اینجوری که ما کنار هم هستیم ♩♬♫
چه فرقی بینه منه با بغل دستیم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید