آخرین خبر/ تجمع دوستداران استاد شجریان مقابل بیمارستان جمع و زمزمه آواز مرغ سحر.
از صفحه اینستاگرامی عطا نویدیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید