آخرین خبر/ آهنگ شاد کرمانجی بهار از محسن میرزازاده

متن آهنگ به زبان کورمانجی
بارش باری له‌ سر داران؛ بهار هانی ژه‌ گولزاران●♪♫
دیسا کنین لیوی یاران؛ خوادی باران… خوادی باران…●♪♫
وره‌ بفکر بهارن هات؛ بهاران، نرمه‌ باران هات…●♪♫
ژه‌ جینگل دنگی داران هات؛ خجایی کنی یاران هات●♪♫
وره‌ دیسا دانین هفت سین؛ ژه‌ سیوان تا سکه ی زرین…●♪♫
شوونا گولان وتاله‌ هین؛ وره‌ سوفری بکه‌ رنگین●♪♫
دو ماسی سور له‌ ناو ئاوی؛ دلیزن وه‌ نوورین تاوی…●♪♫

مینا بووکان؛مینا زاوی… ژه‌ هه‌و را دشکنون چاوی●♪♫
ژه‌ بژنورتی تا قووچانی؛ ژه‌ لایینی تا شیروانی●♪♫
شادن له‌ جه‌شنی بارانی؛ گشتی کوردی خراسانی●♪♫
ورن خلکا وا داوته‌●♪♫
جایلان کرنه‌ قیامته‌…●♪♫
ته‌مائی دونیا دعوته‌؛ وره‌ بوین چه نعمته‌●♪♫
وره‌ بفکر بهارن هات؛ بهاران، نرمه‌ باران هات…●♪♫
ژه‌ جینگل دنگی داران هات؛ خجایی کنی یاران هات●♪♫

ترجمه به فارسی
باران؛ بر روی درختان بارید…●♪♫
بهار را از سمتِ گلستان آورد●♪♫
دوباره لب های یاران خندید؛ که خدایا باران… خدایا باران…●♪♫
بیا؛ بنگر که بهاران آمد… بهارِ بارانی از راه آمد…●♪♫
از سمتِ جنگل؛ صدای درختان آمد… صدای خنده یاران به گوش رسید…●♪♫
بیا که باز هم؛ هفت سین گسترده است…●♪♫
هنوز امّا جای گلها خالی است؛ بیایید و سفره را رنگین کنید…●♪♫
دو تا ماهیِ قرمز در میان آب؛ با نورِ آفتاب می رقصند!●♪♫
درست مثلِ عروس و داماد؛ به هم چشمک می زنن!●♪♫
از سیب دارد، تا سکه طلایی●♪♫
از بجنورد تا قوچان؛ از لایین تا شیروان…●♪♫
شادند در جشنِ باران؛ تمام کردهای خراسان●♪♫
مردم بیایید؛ که عروسی است…●♪♫
جوانان، قیامتی بر پا کرده اند●♪♫
تمام مردمِ دنیا؛ دعوتند●♪♫
بیا ببین؛ که چه نعمتی است…●♪♫
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید