آخرین خبر/  رضا صادقی با گذاشتن این ویدئو در صفحه اینستاگرام خود نوشت: فقط خدا میدونه چقدر دلتنگ صحنه و صدای همصداییم ....
شک ندارم بر میگرده این روزا و باز هم باهم و کنار هم ...