آخرین خبر/ «سال درد» را با صدای مهدی یراحی بشنوید.