آخرین خبر/ قطعه «دی بلال»

با صدای کوروش اسدپور
موسیقی فولکلوریک بختیاری


دی بلال دی بلال، آخی بلال بلال ای وای،
بلاله رش بین
دیرا دیر دیرا دیر، دیرا دیر آخی سیلم مکن ای گل، دلمه مکن خین