آخرین خبر/ قطعه «آی ایشیغین دا»

اجرایی زیبا توسط امامیار حسن اف
نوازنده شهیر کمانچه
موسیقی آذری