آخرین خبر/ قطعه «به نگاهم بنگر»
خواننده: محمد معتمدی
آهنگساز: پرویز یاحقی
به نگاهم بنگر به نگاهم بنگر که تمنا ریزد از آن
سخن از دل بشنو که به نظاره تو نگهم بگشوده زبان
شاعر: بیژن ترقی