آخرین خبر/ تصنیف «باغ تفرج»
خواننده: محمدرضا شجریان
تار: سعید مزدک
تنبک: شاهین شیخ بهایی

آن که هلاک من همی خواهد و من سلامتش
هر چه کند ز شاهدی کس نکند ملامتش
سعدی