آخرین خبر/ ♫♫ جلوه ی گل بوی سنبل ناله ی چنگ بانگ بلبل ♫♫
♫♫ کرده صحن چمن پر زغلغل شبنم صبح و بر چهره ی گل ♫♫
♫♫ مطرب آهنگ را تازه تر کن وز دل خویشتن نغمه سر کن ♫♫
♫♫ زخم دل تار به زخمه میازار ناله ی تار کمتر برون آر ♫♫
♫♫ بگو به ساقی ای نسیم سحری شد سپری عهد خزان ♫♫
♫♫ بیا به عاشقان بپیما قدحی خون دل دخت رزان ♫♫
♫♫ از غم عشق شد دلم خون با یک جلوه بردی دل ز برم ♫♫
♫♫ ز آتشت ای عشق این دل زارم ♫♫
♫♫ گشته پریش آتشی اما ♫♫
♫♫ در دل عاشق مرهم ریش ♫♫
♫♫ تو آخر ای عشق چه ای ♫♫
♫♫ رهزن دل بلای جان ها ♫♫
♫♫ از آتش پرشررت ♫♫
♫♫ شوخته شد چه خانمانها ♫♫
♫♫ باعث آه و بیداد و ناله ♫♫
♫♫ از چکاوک بود عشق لاله ♫♫
♫♫ ساقی اگر برخیزد ♫♫
♫♫ باده به جامم ریزد ♫♫
♫♫ جان من از می فروزد ♫♫
♫♫ مطرب اگر بنشیند ♫♫
♫♫ ناله ی عشق بیند ♫♫
♫♫ آتش عشقش بسوزد ♫♫
♫♫ برکشد از پرده ی بیداد برون ♫♫
♫♫ ناله ی روح بخش همایون ♫♫