آخرین خبر/ اجرای زنده تصنیف «تذرو» با خوانندگی محمد معتمدی
آهنگساز: مانی خوشروش

من تذروی خوش سرودم از دیار نغمه خوانی
رشته بند گردن من این سرود آسمانی
بیژن ترقی