آخرین خبر/ ‏حسن کسایی نقل می‌کند: در اصفهان و زیر یکی از تیمچه‌ها مردی بود که بسیار مورد احترام همگان بود، هرگاه کسی به او سلام می‌کرد ایشون با ریتم خاصی می‌گفت سلاملیکم!
و این الهامی بود که شاهکار «سلام» در دستگاه چهارگاه آفریده شد
سلاملیکم، سلاملیکم...