موسیقی ما/ مصاحبه‌کننده می‌پرسد: آقای شهناز، هنوز هم برای گذران زندگی مشغول کار اداری هستید؟
و استاد پاسخ می‌دهد که: بعله... بنده بیست و چند سال است که استخدام دولتی‌ام. هنر به نظر بنده اصلاً با مادیات جور درنمیاد آقا...
و ما حیرانِ تلخی روزگار می‌مانیم.
آه که حرمت هنر، پنجه‌ی شیرینِ شما بود آقا!
ای کاش بودید...