آخرین خبر/ دلتنگی رضا بهرام برای کنسرتهایش را میشود از این پست جدیدش فهمید.