آخرین خبر/ تصنیف «ثمر گلها»
خواننده: علیرضا افتخاری
آهنگساز: علی تجویدی

ز نسیم سحر خبر آمد که سیاهی شب
به سر آمد تو که می زده ای چه نشستی
معینی کرمانشاهی