آخرین خبر/ قطعه «باش حسین یار»
خنیاگران: حاج قربان سلیمانی
علیرضا سلیمانی
جشنواره دوتار و تنبور