آخرین خبر/ «موی سپید» را با صدای گلپا  (اکبر گلپایگانی) بشنوید.