میزان/ ادامه ساخت و سازهای غیر مجاز در شمشک و دیزین