اسپوتنیک/ روستوف نا دونو، شهر برگزارکننده جام جهانی فوتبال