باشگاه خبرنگاران/ مانور روبات جدید پلیس راه آهن چین در آستانه سال نوی چینی. شنزن، چینما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید