آخرین خبر/ اُشْتُرانْ‌کوه معروف به آلپ ایران رشته ‌کوهی در شرق استان لرستان و یکی از بلندترین رشته‌کوه‌های زاگرس است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی