میزان/ مشاغل دشواری که در ارتفاع انجام میشوند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید