ایرنا/ جشن نوروز با حضور پرشور مردم از سراسر ایران در روستای «نیه ر» برگزار شد. پیدایش نوروز در میان کردها به داستان کاوه آهنگر و ضحاک برمی گردد که کاوه بر ضحاک پیروز شده و مردم به مناسبت این پیروزی با روشن کردن آتش به شادی و خوشی می پر داخت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید