آخرین خبر/ داره از ابر سیاه، خون می چکه.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید