فارس/ هنر رفو را می توان بستری برای رج هایی از رنج بافته های فرش نامید. این هنر بعد از هنر قالی بافی التیام بخش هنری کهن در ایران و مرحمی بر تار و پود فرش شده است.
عکس: حدیث فقیری

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید