باشگاه خبرنگاران/ مرغ زرین پر در حالی بازی در میان قطرات آبما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید