ایرنا/ سمنان از دوران قاجار تا به امروز ارگ را بعنوان نمادی برای خود تعیین کرده است و در حال حاضر نیز اهمیت این نماد در بافت شهری و نشانه ها دیده می شود .

عابد میرمعصومیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید