انتخاب/ سال 1920 حمل و نقل ثروتمندان در کرهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید