انتخاب/ سال 1933 مسابقه اتوبوس های دو طبقهما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید