فرارو/ کارگران ایرانی بار رسیده برای ارتش متفقین را برایشان تخلیه می کنند. در 3 شهریور 1320، نیروهای متفقین شامل انگلیس و شوروی بدون توجه به بی طرفی ایران از جنوب و غرب و از زمین و هوا به ایران حمله کردند و شهرهای سر راه را اشغال کردند به سمت تهران آمدند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید