مهر/ زمین های کشاورزی و مراتع منطقه کالیمانتان مرکزی در اندونزی طی یک ماه گذشته گرفتار آتش سوزی گسترده و دود غلیظ در مناطق شهری مجاور بوده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید