باشگاه خبرنگاران/ یکی از تظاهرکنندگان به تغییرات آب و هوایی در براسیلیا، برزیلما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید