مهر/ از زمانی که دولت هند امتیازات ویژه منطقه نیمه خودمختار کشمیر را لغو کرده و این منطقه مسلمان نشین تحت سرکوب های گسترده امنیتی قرار گرفته، زندگی عادی مردم کشمیر و به ویژه زنان جامعه مختل شده است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید