آخرین خبر/ ترکیبی متضاد از دریا و صحرا در کنارهم را میتوانید در پارک ملی «لینسویز ماراینسیز» برزیل مشاهده کنید
گردشگران بخاطر مسیرهای پیچ در پیچ تشکیل شده از شن و همچنین پر آب آن اینجا می‌آیند


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید