آخرین خبر/ تجمع اعتراضی بیکاران بر اثر شیوع کرونا و پرداخت نشدن بیمه بیکاری به آنها در ایالت فلوریدا