مشرق/ ساخت ماسک محافظ از پوست خزندگان مانند مار پیتون و ایگوانا در فلوریدا آمریکا.