مصاف/ صبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً
ترجمه: رنگ خدایی( بپذیرید!) و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است؟!
 آیه ۱۳۸ سوره بقره