تسنیم/ بازار های هفتگی در استان گلستان به دلیل بیماری کرونا با ۵۰ درصد ظرفیت بازگشایی شدند.

مصطفی حسن زاده