آخرین خبر/ تصاویری از سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی در آمریکا توسط نیروهای نظامی این کشور