ایرنا/ جلسه تصرفات و ساخت و سازهای حاشیه سد لتیان روز دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.