ایرنا/ بلوط‌ها حکم زیربنای محکمی برای زیستگاه زاگرس را دارند و بیش از دیگر درختان هم مورد هجوم سودجویان هستند، گاهی هم برای قطع آن برای شخم زدن زمینه‌ای حاشیه جنگل و تغییر کاربری به عنوان زمین کشاورزی مورد تعرض قرار می‌گیرند که می طلبد برای جلوگیری از روند رو به رشد تخریب زمین خواری در چند سال اخیر مسولان کشوری وارد عمل شوند و جلوی از بین رفتن این سرمایه ملی گرفته شود.