میزان/ طوفان استوایی آماندا به کشور السالوادور در آمریکا مرکزی خسارت وارد کرد.