آخرین خبر/ مدارس ژاپن هفته گذشته و پس از تعطیلی ۲ ماهه به دلیل شیوع کرونا در این کشور، بازگشایی شد.