مشرق/ برخی فروشگاه‌های آمریکا برای درامان ماندن از خسارت‌های احتمالی تظاهرات ویترین و ورودی مغازه خود را تخته کردند.