ایسنا/ نصب پلاستیک بین متصدیان فروشگاه‌ها و مشتریان فاصله و حائل ایجاد کرد. نگاه فریز شده، حصر مکانی و نگرانی افراد پشت این نایلون‌های ضخیم و بزرگ پلاستیکی حاکی از انجماد روحی و نگرانی از آینده‌ای است که چگونگی گذران در آن نامشخص است.