میزان/ گرم شدن هوا در هندوستان هم زمان با کاهش محدودیتهای کرونایی.