شهرآرا آنلاین/ تعداد ٣۵٠٠ قلیان غیرمجاز ضبط شده در بازدیدهای مشترک بین بازرسان بهداشت و نیروی انتظامی از اماکن عمومی در مشهد، با حضور دکتر رحمانی معاون دادستان مشهد در مرکز بهداشت شماره یک معدوم شدند.

عکاس: داوود بهگام