ایرنا/ خانه تاریخی حاجیان یا عمارت ترنج با شماره ثبت ملی 31145 متعلق به دوره اواخر قاجار و اوایل پهلوی در محله قدیمی کهنه دژ سمنان قرار دارد.این بنا در گذشته بعنوان مکتب خانه و در دهه پیش هنرستان هنرهای زیبا بود ؛ در حال حاضر این خانه تاریخی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت اقامتگاه سنتی در آمده است.