رویترز/یادبود لینکلن از بناهای مشهور شهر واشنگتن دی سی در آمریکا است. آبراهام لینکلن امروز بدین جهت مشهور است که به تاریخ برده‌داری در آمریکا خاتمه داد و ایالات متحده آمریکا را با نظارت بر مسائل مربوط به جنگ در دوران جنگ داخلی آمریکا پابرجا نگه داشت.